anon.inf.tu-dresden.de

Domain Information

Server location:
Sachsen, Germany (DE)

ASN:
AS680 DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.,DE

Root domain:

The domain anon.inf.tu-dresden.de has been seen to resolve to the following 2 IP addresses.

anon.inf.tu-dresden.de
February 8, 2016

anon.inf.tu-dresden.de
May 30, 2014

File downloads found at URLs served by anon.inf.tu-dresden.de.

0 / 68
http://anon.inf.tu-dresden.de/.../jre1.6.exe  (jre-6u32-windows-i586-iftw.exe)

0 / 68
https://anon.inf.tu-dresden.de/.../japsetup.exe  (58e9b84852f079900389043964091c37)

0 / 68
http://anon.inf.tu-dresden.de/.../jre1.7.exe  (jre-7u4-windows-i586-iftw.exe)

0 / 68
http://anon.inf.tu-dresden.de/win/.../jap.exe  (d3cd493b657ced19913c0904b5ed04e6)

0 / 68
http://anon.inf.tu-dresden.de/.../japdll.dll  (1df2a9f6bc53b4a73c81265e13f6349b)

0 / 68
http://anon.inf.tu-dresden.de/win/.../japdll_x64.dll  (9f6ab710b88fba9ac70883cc73d1e919)

0 / 68

0 / 68
http://anon.inf.tu-dresden.de/.../japsetup.exe  (58e9b84852f079900389043964091c37)

0 / 68
http://anon.inf.tu-dresden.de/win/.../japsetup.exe  (28c8d62b951853b42e2cc0485a47a63f)